Dụng cụ thử - đo độ pH

Dung dịch Phenolphtalein – Thuốc thử phph

150,000