100,000400,000
60,000260,000
110,000180,000
235,000645,000
160,0001,330,000
80,000285,000

Dụng cụ thử - đo độ pH

Dung dịch Phenolphtalein – Thuốc thử phph

150,000